Procesul de aplicare

Procesul de aplicare

Toți solicitanții potențiali sunt încurajați să citească cu atenție informațiile oferite pe această pagină înainte de a depune dosarele, în special criteriile de eligibilitate și de evaluare, precum și informația oferită pe pagină la întrebări frecvente. Puteți solicita informații suplimentare de la Programul de sprijin tehnic. Detalii pot fi găsite pe pagină la contacte. Orice întrebări de clarificare sau generale trebuie să fie adresate cu minim trei zile până la termenul limită de depunere a dosarelor.

1. Etapa de depunere a dosarelor

Propunerile trebuie să fie depuse prin intermediul paginii web la rubrica „Concurs de proiecte”. Formularul de aplicare trebuie să fie completat online. Formularul propunerii de buget și Declarația de parteneriat vor fi încărcate ca anexe. Solicitanții trebuie să țină cont de faptul că dosarele pentru Fondul de Inovare pentru ODD-uri pot fi depuse doar online. Alte modalităţi de depunere nu sunt acceptate. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 15.03.2021, ora 17:00. Dosarele primite după termenul limită nu vor fi examinate.

2. Criteriile de eligibilitate

Propunerile trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a fi eligibile pentru evaluare:

 • Entitate juridică. Solicitantul poate fi o entitate din sectorul public, societatea civilă, sectorul privat, mediul academic din Republica Moldova.
 • Sectorul cheie. Propunerile trebuie să abordeze provocările în unul din următoarele sectoare: (i) finanțe publice, (ii) domeniul social, (iii) mediul înconjurător.
 • Parteneriat cu mai multe părți interesate. Dosarele trebuie să fie depuse de un consorțiu format din cel puțin două grupuri difertie de părți interesate (de ex. consorțiu dintre un ONG și o autoritate publică).
 • Perioada de implementare. Obiectivele proiectelor mici trebuie să fie realizate pe parcursul a maximum 12 luni. Un proiect poate începe cel devreme la 01 iulie 2021 și urmeaza a fi finalizat până cel târziu 30 iunie 2022.
 • Bugetul. Suma de finanțare solicitată trebuie să varieze în limitele a minim 50,000 EUR și maxim 70,000 EUR.
 • Contribuția personală. Formularul de propunere financiară trebuie să includă o contribuție financiară personală de cel puțin 5% din bugetul total.
 • Limba. Propunerile de proiect trebuie să fie depuse exclusiv în limba engleză.
 • Formalități. Dosarele trebuie să fie întocmite corect, să fie complete și depuse la timp.

3. Criteriile de evaluare

Propunerile vor fi evaluate conform criteriilor reflectate în formularul propunerii de proiect:

 • Experiență în implementarea proiectelor: Solicitanții trebuie să ofere informații despre experiența anterioară în implementarea proiectelor din cadrul sectorului selectat, în ceea ce privește gestionarea unor sume similare sau mai mari și colaborări anterioare cu cel puțin încă un partener de proiect.
 • Argumentarea proiectului. Propunerile trebuie să descrie situația actuală/principala provocare pentru a explica necesitatea unui astfel de proiect.
 • Obiectivul proiectului. Propunerile trebuie să explice principalul obiectiv al proiectului.
 • Grupul ţintă. Propunerea trebuie să conțină infomații clare despre grupul țintă al proiectului.
 • Abordarea intersectorială. Propunerile trebuie să conțină explicații cu privire la care ODD (sau ODD-uri) proiectul contribuie în mod direct sau indirect.
 • Impactul. Propunerile trebuie să conțină explicații cu privire la impactul proiectului asupra grupului (sau grupurilor) țintă și cu privire la modul în care acesta contribuie la implementarea Agendei 2030.
 • Metodologia. Propunerile trebuie să conțină descrierea principalelor etape pentru atingerea obiectivelor.
 • Rezultate. Propunerile trebuie să conțină descrierea a cel puțin trei rezultate (outputs) ale proiectului.
 • Indicatori. Propunerile trebuie să conţină câte un indicator per rezultat pentru a măsura rezultatele.
 • Componenta de inovație. Propunerile trebuie să conțină explicații despre caracterul inovator al proiectului şi modul în care proiectul va asigura inovarea.
 • Principiul de a nu lăsa pe nimeni în urmă (LNOB-Principle) și egalitatea de gen. Propunerile trebuie să descrie cum va fi respectat principiul de a nu lăsa pe nimeni în urmă și va fi asigurată egalitatea de gen.
 • COVID-19. Propunerile trebuie să abordeze provocările și consecințele impuse de pandemia COVID-19.
 • Comunicare și vizibilitate. Propunerile trebuie să explice și să descrie modul de distribuire a infomațiilor despre activitățile și rezultatele proiectului, precum şi de asigurare a vizibilităţii.
 • Analiza riscurilor. Propunerile trebuie să conțină descrierea riscurilor care ar putea afecta/împiedica implementarea cu succes a proiectului.
 • Relevanța pentru prioritățile țării. Propunerile trebuie să contribuie la realizarea indicatorilor ODD naționalizați.
 • Monitorizare și durabilitate. Propunerile trebuie să descrie modul de transpunere a rezultatelor proiectului în cadrele naționale și de asigurare a durabilității/ continuității proiectului.

4. Procesul de selectare

Selectarea proiectelor mici se va realiza cu respectarea următorilor pași:

 1. Preselectarea de către evaluatori externi: un grup de evaluatori externi se va ocupa de verificarea eligibilității. Doar propunerile care corespund criteriilor de eligibilitate vor fi evaluate și preselectate conform criteriilor de evaluare.
 2. Selectarea de către Consiliul consultativ: membrii Consiliului consultativ vor evalua propunerile de proiect preselectate. Șase proiecte mici, care vor acumula cel mai mare scor, vor fi aprobate spre finanțare.
 3. Decizia privind acordarea finanțării: Rezultatele procesului de selectare vor fi plasate pe pagina web la rubrica „Descrierea generală a proiectului”, indicativ începând cu iulie 2021. Este important de menționat că nu vor fi oferite explicații sau comentarii cu privire la deciziile de acordare a finanțării.

Trimiteți ideea dvs. transformatoare online